In conformitate cu prevederile Legii nr.1134 din 02.04.1997, privind societăţile pe acţiuni, organele de conducere sunt obligate să prezinte spre aprobare un Raport de activitate pentru perioada de timp de la ultima Adunare Generală și să-și expună viziunea de lucru pentru orizontul de timp ce urmează.

Recent, 26.05.2017, la sediul TRACOM SA a avut loc Adunarea Generală a Societății. Respectând toate formalitățile legale, la Adunarea Generală au prezentat dări de seamă, Consiliul şi Organul Executiv al Societății.

Domnul Ion LUPU, Directorul  General al “TRACOM” SA, Întreprinderea Administratoare a PI “TRACOM”, a expus succint rezultatele obținute pentru perioada de referinţă, problemele  cu care sa confruntat managementul Societății, constrângerile  întâmpinate şi eforturile pentru realizarea obiectivelor aprobate la Adunarea Generală din 2016.

1. Pentru exemplificare, iată doar câteva cifre din acest Raport. Astfel, în perioada de referință:
Au fost pregătite, organizate și desfășurate 10 ședințe ale Comisiei de concurs privind selectare rezidenților și a proiectelor investiționale, la care au fost selectați 5 noi rezidenți cu următorul portofoliu planificat:

 • Volumul investițiilor planificate – 28,2 mil. lei.
 • Locuri de muncă – 75 persoane.
 • Cifra de afaceri anuală – 46,7 mil. lei.

2. Actualmente in PI, activează 44 de rezidenți, cu un număr total de angajați egal cu 1335 de persoane.

3. În 2016 întreprinderile-rezidenți au obținut o creștere cu 134 % a veniturilor totale din vânzări față de perioada anului 2015  și în anul de gestiune au alcătuit 1 178 mil lei.

4. La situația din 31.12.2016 au fost calculate impozite și taxe  în sumă de  204 mil lei, de asemenea, s-a înregistrat o creștere al acestui indice față de aceeași perioadă a anului precedent de cca. 106%.

5. De la începutul activității și până la situația din 31.12.2016 în cadrul PI ”TRACOM” Rezidenții au realizat investiții în volum de 463  mil lei, din suma totală planificată de  456  mii lei, pentru anii 2012-2018, adică deja fiind depășită cu 7 517 mii lei.

6. În 2016 structura impozitelor calculate de către rezidenți este următoare:

 • TVA  — 138  mil. lei;
 • impozit pe venit – 11  mil. lei;
 • contribuţii de asigurări sociale și medicale  –   35  mil lei;
 • alte impozite și taxe – 20 mil lei.

7. Pe parcursul anului 2016 Rezidenții în cadrul PI ”TRACOM” au realizat investiții în volum de 115 mil lei, din care:

 • 64  mil lei — achiziții și renovări clădiri,
 • 5 mil lei — construcții speciale,
 • 42  mil lei — achiziții mașini și utilaje,
 • 4 mil lei – în dezvoltarea infrastructurii, alte investiții.

În cele ce urmează, dl Ion LUPU, s-a referit la direcțiile prioritare asupra cărora urmează să se focuseze “TRACOM” SA pentru următorul orizont de timp, reieșind din constrângerile perioadei de dezvoltare prin care trece, cadrul legal, Statutul Societății, Planul Strategic de Dezvoltare pentru perioada 2017-2019, elaborat și aprobat la începutul acestui an, precum și să asigure continuitatea rezultatelor obținute, a proceselor lansate deja, completându-le și dezvoltându-le armonios cu alte  activități generatoare de noi rezultate.

Pornind de la precondițiile de mai sus, avea să menționeze dl Ion LUPU, Organul executiv al „TRACOM” SA consideră că direcțiile prioritare de dezvoltare ale Societății pentru următorii ani, trebuie să derive și din atribuțiile lui de bază ce ii revin, și anume:

 • obținerea rezultatelor economico-financiare ce permit Întreprinderii Administratoare a PI să funcționeze stabil și eficient,
 • asigurarea integrităţii bunurilor materiale și valorificarea acestora pentru crearea platformei potenţialilor investitori,
 • mentenanța și dezvoltarea infrastructurii,
 • livrarea serviciilor calitative, precum și
 • oferirea asistenței necesare  rezidenţilor parcului industrial.

Astfel, cele  4 direcții prioritare de dezvoltare a “TRACOM” SA pentru următoare perioada de timp sunt:

1. Atragerea investițiilor în PI “TRACOM” pentru valorificarea activelor rămase;
2. Mentenanța și modernizarea infrastructurii PI “TRACOM”;
3. Dezvoltarea performanței managementului PI “TRACOM” privind administrarea PI;
4. Promovarea rezidenților și vizibilității PI “TRACOM” /brandului parcului/.

În finalul Raportului prezentat, dl Ion LUPU a trasat și condițiile ce ar asigura succesul implementării activităților planificate pentru fiecare din direcțiile prioritare ce urmează a fi aprobate și obținerea rezultatelor așteptate. Și anume:

1. Suport și deschidere din partea Ministerului Economiei în ceea ce privește dreptul de a comercializa o parte din bunurile PI;
2. Eforturi susţinute și suport din partea Consiliului Societăţii;
3. Susținerea și înțelegerea membrilor Societății, a situației curente și a constrângerilor prin care în dezvoltarea sa curentă “TRACOM” SA.

La sfârșitul Adunării Generale, Raportul și direcțiile prioritare au fost aprobate de către membrii Societății cu majoritatea de voturi.