Managementul S.A.„TRACOM” Vă anunţă că, Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 29 iunie 2022, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta S.A.„TRACOM” cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării — ora 09:00

Sfârşitul înregistrării — ora 10:00.

Ordinea dе zi:

 1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2021;
 2. Examinarea dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2021;
 3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a „TRACOM” S.A. pentru anii 2022 — 2024;
 4. Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale S.A.„TRACOM” pentru anul 2021;
 5. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2021;
 6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2022;
 7. Confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2022;
 8. Aprobarea Statutului S.A.„TRACOM” în redacție nouă;
 9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori.
 10. Alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori a S.A.„TRACOM”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de Cenzori și a reprezentantului Statutului.
 11. Comercializarea construcției cu nr. cadastral 01.00.518.184.33 (hala Forjacom) prin încheierea unei tranzacții de proporții.
 12. Cu privire la autentificarea semnatarilor procesului verbal al Adunării Generale a acționarilor.

Lista acţionarilor, cu drept de vot la Adunarea Generală a acţionarilor, este întocmită la 24 mai 2022.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, începând cu data de 17 iunie 2022, între orele 9:00 — 16:00, întrerupere de la 12:00 până la 13:00.

Pentru participare la adunarea generală, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor — cu procure, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 301801; 022 301815.