Managementul S.A.„TRACOM” Vă anunţă că, Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 12 iulie 2024, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta S.A.„TRACOM” cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării — ora 09:00

Sfârşitul înregistrării — ora 10:00.

Ordinea dе zi:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2023;

2. Examinarea dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2023;

3. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2023;

4. Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale S.A. „TRACOM” pentru anul 2023;

5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2024;

6. Confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2024;

7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori;

8. Alegerea membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori a S.A. „TRACOM”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de Cenzori și a Reprezentantului statului;

9. Aprobarea modificărilor Statutului S.A. „TRACOM”;

10. Examinarea și soluționarea cererii prealabile a dnei Aurelia Salicov, ex-director al S.A. „TRACOM”;

11. Cu privire la autentificarea semnatarilor procesului verbal al Adunării Generale a acționarilor.

Lista acționarilor, cu drept de vot la Adunarea Generală a acționarilor, este întocmită la 14 iunie 2024.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, începând cu data de 01 iulie 2024, între orele 9:00 — 16:00, întrerupere de la 12:00 până la 13:00.

Pentru participare la adunarea generală, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor — cu procure, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 301-801; 022 301-814.