Managementul

Consiliul Societății pe Acțiuni «TRACOM»

Consiliul Societății pe Acțiuni «TRACOM» (în continuare – Consiliul) reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. modul de instituire și funcționare a Consiliului, componenţa numerică și atribuțiile sale sunt stabilite de legislația în vigoare, Statutul Societății și Regulamentul Consiliului, aprobat de Adunarea Generală a acționarilor. Consiliul societăţii este subordonat Adunării generale a acţionarilor.

Consiliul societăţii prezintă Adunării generale a acţionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa şi la funcţionarea Societăţii, întocmit în conformitate cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare, cu Statutul societăţii şi cu Regulamentul Consiliului Societăţii, precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere.
Membrii Consiliului Societăţii sunt aleşi de Adunarea generală prin vot cumulativ, pe termen de patru ani în număr de 5 persoane.

Componența Consiliului Societății:

Președintele Consiliului Societății

IURCU Vitalie
Secretar de Stat

Membrii Consiliului Societății

COCIU Simion
Consultant principal al Serviciului probleme sociale,
Ministerul Economiei și Infrastructurii

RĂULEȚ Ion
Consultant principal al Direcției politici economice și mediul de afaceri,
Ministerul Economiei și Infrastructurii

VOLCOV Olga
Consultant principal al Direcției cooperare internațională,
Ministerul Economiei și Infrastructurii

BOTICA Vasile
Șef al Direcției generale sinteza bugetară,
Ministerul Finanțelor

Consiliul coordonator al Parcului Industrial „TRACOM”

La ședința Consiliului ”TRACOM” S.A. din 24.04.2013 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului coordonator al Parcului Industrial „TRACOM” (în continuare – Regulament), care stabileşte sarcinile, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile şi organizarea activităţii Consiliului Coordonator.
Consiliul activează în calitate de organ consultativ permanent, care elaborează, examinează şi prezintă recomandări pe probleme ce ţin de activitatea Parcului Industrial, asupra chestiunilor de importanţă vitală pentru activitatea rezidenţilor şi Parcului Industrial, per ansamblu.

Consiliul are următoarele funcţii de bază:

elaborează recomandări pentru perfecţionarea cadrului de funcţionare a Parcului Industrial «TRACOM»;

elaborează propuneri ce vizează domeniile de activitate a Parcului Industrial;

analizează proiectele planurilor şi programelor de dezvoltare a Parcului Industrial, principalii indicatori de performanţă şi rezultatele implementării acestora;

înaintează propuneri pentru ameliorarea dialogului între rezidenţi şi Întreprinderea-administratoare, precum şi autorităţile publice.

Misiunea de bază a Consiliului este — acordarea suportului Întreprinderii-administratoare al Parcului Industrial «TRACOM» în vederea exercitării funcţiei sale de administrare.

Consiliul Coordonator se convoacă de către Preşedintele Consiliului Coordonator (Preşedinte), obligatoriu, cel puţin o dată în semestru sau după necesitate, pentru examinarea şi stabilirea eventualelor recomandări asupra problemelor de importanţă vitală pentru activitatea rezidenţilor şi Parcului Industrial.
Consiliul este compus din 7 membri.
Componenţa Consiliului Coordonator se aprobă prin decizia Consiliului «TRACOM» SA.
În calitate de membri ai Consiliului se desemnează un reprezentant din partea Ministerului Economiei, care va exercita funcțiile Preşedintelui Consiliului, un reprezentant din partea Agenţiei Proprietăţii Publice, doi reprezentanţi ai Întreprinderii-administratoare şi trei reprezentanţi din partea rezidenţilor Parcului industrial.