Pe data de 26 mai 2017 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor  “TRACOM” SA, la cares-au luat următoarele decizii:

 1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2016.
 2. Luarea de act a dării de seamă financiare  a Societăţii pentru anul 2016.
 3. Luarea de act a raportului auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale ”TRACOM” SA pentru anul 2016.
 4. Aprobarea direcțiile prioritare de dezvoltare ale ”TRACOM” SA.
 5. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2016.
 6. Aprobare  normativelor de repartizare a profitului Societăţii pentru anul 2017:
  • 50 la sută – plata dividendelor;
  • 40 la sută – formarea fondului de dezvoltare și modernizare;
  • 5 la sută – formarea capitalului de rezervă;
  • 5 la sută – plata recompenselor către organele de conducere.
 7. Confirmarea Societății de audit ”AUDIT CONCRET” SA şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia pentru anul 2017 în mărime de 25 mii lei, inclusiv TVA.
 8. Stabilirea indemnizației lunare reprezentantului statului în Societate în mărime de trei salarii minime pe ţară.
 9. A nu supune votuluichestiunea privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori „TRACOM” SA şi stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora, deoarece aceștia au fost aleși la Adunarea acționarilor din 27.05.2016, cu stabilirea recompensei bănești,  pe un termen de 5 ani, conform prevederilor Statutului.
 10. Aprobarea proiectului de Hotărâre Cu privire la introducerea modificărilor în Statutul Societății.
 11. Autentificarea de comisia de cenzori în exerciţiua semnăturilor președintelui și secretarului din procesul-verbal, precum și semnăturile comisiei de înregistrare a voturilor din lista acționarilor, care au fost prezenți la Adunarea acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni.