AVIZ

Managementul „TRACOM” SA Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat hotărârea despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor „TRACOM” SA, care va avea loc pe data de 25 mai 2018, orele 1100 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” SA, cu prezența acționarilor.

Începutul înregistrării la orele 0930

Sfârşitul înregistrării la orele 1045.

Ordinea dе zi:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2017.

2. Examinarea dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2017.

3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a „TRACOM” SA.

4. Examinarea raportului Societății de audit cu privire la situațiile financiare ale „TRACOM” SA pentru anul 2017.

5. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2017.

6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2017 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2018.

7. Confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

8. Aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului „TRACOM” SA.

Lista acţionarilor, cu drept de vot la adunarea generală a acţionarilor, este întocmită la 20 aprilie 2018.

Cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, de la 15 mai 2018, orele 9.00 — 16.00, întrerupere de la 12.00 până la 13.00.

Pentru participare la adunarea generală acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor — cu procure, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 301801; 022 301815.