Pe data de 25 mai 2018 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor „TRACOM” SA, cu prezența acționarilor, la care s-au luat următoarele decizii:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2017.

2. Luarea de act a dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2017.

3. Aprobarea direcțiile prioritare de dezvoltare a „TRACOM” SA.

4. Luarea de act a Raportului auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale „TRACOM” SA pentru anul 2017.

5. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2017.

6. Aprobarea repartizării profitului net obţinut în anul 2017:

— 50 la sută — plata dividendelor;

— 35 la sută — formarea fondului de dezvoltare şi modernizare;

— 5 la sută — acoperirea pierderilor anilor precedenți;

— 5 la sută — formarea fondului de consum;

— 5 la sută — formarea capitalului de rezervă.

Aprobare normativelor de repartizare a profitului Societăţii pentru anul 2018:

— 50 la sută — plata dividendelor;

— 40 la sută — formarea fondului de dezvoltare și modernizare;

— 5 la sută — formarea capitalului de rezervă;

— 5 la sută — alte scopuri.

7. Confirmarea Societății de audit „AUDIT CONCRET” SA şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei în mărime de 25 mii lei, inclusiv TVA.

8. Aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului „TRACOM” SA în redacție nouă.

Semnăturile preşedintelui adunării şi secretarului, precum și semnăturile comisiei de înregistrare a voturilor din lista acționarilor, care au fost prezenți la Adunarea generală a acționarilor „TRACOM” SA, au fost autentificate de Comisia de cenzori în exerciţiu.

Notă: Plata dividendelor (1,82 lei per acțiune) va fi efectuată după 15 iulie 2018, în incinta „TRACOM” SA, contabilitatea. Acționarii urmează să prezinte copia buletinelor de identitate.

Persoana și telefonul de contact: dna Ludmila Viculov; 022 301 806.