Astăzi, 22 iulie 2022, ora 10.00, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor S.A. „TRACOM”. Organului suprem de conducere al societăţii i-au fost prezentate spre examinare și aprobare/ luare de act un șir de rapoarte privind activitatea Consiliului și Comisiei de cenzori ale S.A. TRACOM, precum și a organului executiv, pentru perioada anului 2021.

Dna Aurelia SALICOV, director general interimar al S.A. „TRACOM” a relatat direcțiile prioritare de dezvoltare a S.A. „TRACOM” pentru anii 2022 — 2024, printre care, pe lângă prerogativa de bază a întreprinderii administratoare de a valorifica eficient activele societății și de a dezvolta infrastructura Parcului Industrial „TRACOM”, a trasat promovarea Parcului Industrial „TRACOM” întru atragerea noilor investiții și rezidenți, inclusiv prin valorificarea activelor (terenuri) de greenfield și brownfield disponibile.

Este de menționat și aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2021 în sumă de 2 159,8 mii lei pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți, precum și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2022 după cum urmează: 50 % — plata dividendelor; 10 % — formarea capitalului de rezervă; 34 % — investiții în dezvoltare întreprinderii; 1% — plata recompenselor către organele de conducere (organul executiv, membrii consiliului societății si ai comisiei de cenzori); 5% — alte scopuri prevăzute de legislație si de Statutul societății (precum fondul de consum).

Întru asigurarea proceselor operaționale în mod transparent, prin delimitarea clară a atribuțiilor funcționale atât în luarea deciziilor, cât și în administrarea curentă, Adunarea generală a aprobat Statutul S.A. „TRACOM” în redacție nouă.

Conex, conform principiilor de guvernanță corporativă, Adunarea generală a confirmat entitatea de audit, și anume S.A.„First Audit International”, selectată de către Consiliul Societății în cadrul ședinței din 17 iunie 2022 pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare individuale, precum şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2022 în mărime de 36 mii lei, inclusiv T.V.A.

La propunerea Agenției Proprietății Publice (acţionarul majoritar care deţine 2 424 191 acţiuni cu drept de vot ce constituie 93,177% din capitalul social al Societăţii pe Acțiuni „TRACOM”) au fost votate componențele Consiliului Societăţii și Comisiei de Cenzori.

În cele din urmă, în virtutea atribuției exclusive a Adunării generale (statuate la art.48 alin.(3) lit.h) coroborat cu art. 82 alin.(2) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni) de a lua hotărârea cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, a fost aprobată comercializarea construcției cu nr. cadastral 0100518184.33 (hala Forjacom) prin încheierea unei tranzacții de proporții.