Managementul S.A.„TRACOM” Vă anunţă că, Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 28 iunie 2023, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta S.A.„TRACOM” cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării — ora 09:00

Sfârşitul înregistrării — ora 10:00.

Ordinea dе zi:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2022;

2. Examinarea dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2022;

3. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2022;

4. Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale S.A. „TRACOM” pentru anul 2022;

5. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a S.A. „TRACOM” pentru anii 2023 — 2025;

6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023;

7. Confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2023;

8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori;

9. Alegerea membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori a S.A.„TRACOM”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de Cenzori și a Reprezentantului statului;

10. Cu privire la autentificarea semnatarilor procesului verbal al Adunării Generale a acționarilor.

Lista acţionarilor, cu drept de vot la Adunarea Generală a acţionarilor, este întocmită la 31 mai 2023.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, începând cu data de 16 iunie 2023, între orele 9:00 — 16:00, întrerupere de la 12:00 până la 13:00.

Pentru participare la adunarea generală, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor — cu procure, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 30-1801; 022 301-814.

Consiliul S.A. „TRACOM”