Cumpărătorul:

1. Denumirea întreprinderii: S.A. „TRACOM”

2. IDNO: 1002600007237

3. Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna 170

4. Numărul de telefon: 022 301 801; 022 301 816

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: info@tracom.md, www.tracom.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: info@tracom.md

7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: Administrarea proprietății de stat în baza Hotărârii Guvernului nr. 440/2011 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului cu suprafața de 32 ha, situat pe adresa str. Columna 170, mun. Chișinău.

1. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. crt.

Denumirea serviciilor/lucrărilor solicitate

Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

Valoarea estimată

1.

Executarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare pluvială conform caietului de sarcini și a planului de sistematizare

— 12 072,1 m.p

— suprafața la sol 9732,1 m.p.

Valoarea estimativă totală

Termenul limită pentru prestarea serviciului: 30.04.2024

Detaliile sunt indicate în Invitație de participare și Anexe.

Invitație de participare grup de achizitii
Caiet de sarcini
Schita pluviala