1. Denumirea întreprinderii: „TRACOM” S.A.

2. IDNO: 1002600007237

3. Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna 170

4. Numărul de telefon/fax: 022 301 801; 022 301 815

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: info@tracom.md e.luchin@tracom.md, www.tracom.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: e.luchin@tracom.md.

7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: Administrarea proprietății de stat în baza Hotărârii Guvernului nr. 440/2011 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului cu suprafața de 32 ha, situat pe adresa str. Columna 170, mun. Chișinău.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. crt. Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)
1. Instalarea canalizării pluviale și montarea plăcilor de pavaj set 1 conform Anexei nr.1
Valoarea estimativă totală

9. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, un operator economic poate depune oferta pentru toate loturile.

10. Termenul limită pentru executarea lucrărilor: 15 octombrie 2024.

11. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): conform legislației în vigoare.

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

Nr. crt. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare

a îndeplinirii criteriului/cerinței

Nivelul minim/
Obligativitatea
1. Prețul cel mai scăzut Oferta de preț
2. Termenul de executare a lucrărilor 15 octombrie 2024

Notă: Criteriile de atribuire sunt:

prețul cel mai scăzut

costul cel mai scăzut

cel mai bun raport calitate-preț

cel mai bun raport calitate-cost

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: termeni de executare a lucrărilor până la 15 octombrie 2024.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

13. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.

crt.

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)
1. Valoarea ofertei 100

14. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

— până la: 15 iulie 2024, orele 14:00.

— Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: str. Columna 170, mun. Chișinău.

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 5 zile de la data desemnării câștigătorului.

16. Locul deschiderii ofertelor: str. Columna 170, mun. Chișinău.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: grupul de achiziții S.A.„TRACOM”.

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

19. Alte informații relevante: Ofertele de preț trebuie să fie prezentate în plic sigilat, cu indicarea denumirii agentului economic și adresei juridice și cu însoțirea următoarelor documente confirmative:

1) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, licența, autorizația;

2) certificatul de conformitate, de calitate (după caz);

3) dovada asigurării cu personal de specialitate și echipament necesar care să garanteze realizarea contractului de achiziție;

4) actele ce confirmă să nu fie insolvabil sau activitățile agentului economic să nu fie suspendate;

5) oferta de preț conform caietului de sarcini.

 

Caiet de sarcini