AVIZ

Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” SA

Pe data de 28 mai 2019 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor „TRACOM” SA, cu prezența acționarilor, la care s-au luat următoarele decizii:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2018.

2. Luarea de act a dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2018.

3. Luarea de act a Raportului Societății de audit cu privire la situațiile financiare ale „TRACOM” SA pentru anul 2018.

4. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2018.

5. Aprobarea repartizării profitului net obţinut în anul 2018:

— formarea fondului de dezvoltare şi modernizare — 30 %;

— plata dividendelor — 50 %;

— formarea capitalului de rezervă — 5 %;

— plata recompenselor membrilor organelor de conducere ale Societății și reprezentantului statului — 5 %;

— stimularea personalului Societății, binefacere, sponsorizări, alte scopuri prevăzute de legislație — 10 %.

Aprobare normativelor de repartizare a profitului Societăţii pentru anul 2019:

— formarea fondului de dezvoltare şi modernizare — de la 30 %;

— plata dividendelor — 50 %;

— formarea capitalului de rezervă — 5 %;

— plata recompenselor membrilor organelor de conducere ale Societății și reprezentantului statului — până la 5 %;

— alte scopuri, prevăzute de legislație — până la 10 %.

6. Confirmarea Societății de audit „ECOFIN-AUDIT SERVICE” SRL şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei în mărime de 42 mii lei, inclusiv TVA.

7. Aprobarea:

— încetării înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori;

— stabilirii cuantumului retribuției muncii fiecărui membru ai Comisiei de cenzori: recompensă unică bănească anuală în mărime de trei salarii minime pe țară;

— alegerii Comisiei de cenzori în următoarea componență:

· Cușnir Sergiu, Consultant principal, Direcția securitate economică și gestiunea riscurilor, Agenția Proprietății Publice;

· Cemertan Silvia, Consultant principal, Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor;

· Dimitriu Vladimir, Consultant principal, secția financiar-administrativă, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

8. Stabilirea cuantumului retribuției muncii lunare reprezentantului statului: în mărime de trei salarii minime pe țară.

Semnăturile preşedintelui adunării şi secretarului, precum și semnăturile Comisiei de înregistrare a voturilor, care au semnat lista acționarilor, prezenți la Adunarea generală a acționarilor „TRACOM” SA, au fost autentificate de Comisia de cenzori în exerciţiu.

Notă: Plata dividendelor (0,69 lei per acțiune) va fi efectuată după 01 iulie 2019, în incinta „TRACOM” SA, contabilitatea. Acționarii urmează să prezinte copia buletinelor de identitate.

Persoana și telefonul de contact: dna Ludmila Viculov; +373 22 301 806; +373 22 301 816“.