S.A. “TRACOM”, Vă aduce la cunoștință că în perioada 01.09.2020 – 31.11.2020, va avea loc transmiterea registrului acționarilor societății de la Societatea de înregistrare “Registrator-Centru” S.A. către Depozitarul central unic al valorilor imobiliare. Astfel, fiecare acționar are dreptul în condițiile legii, de a verifica până la inițierea procedurii de transmitere în cauză corectitudinea datelor aferente acțiunilor deținute înscrise la Societatea de înregistrare “Registrator-Centru” S.A.

În cazul în care ați depistat careva neconcordanțe ce țin de numărul de valori mobiliare și/sau deținătorul acestora, vă rugăm sa vă adresați la Societatea de registru sau emitent.

Contacte:

Pentru Societatea de înregistrare – “Registrator – Centru” S.A.
Adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor,10
Telefonul de contact: 022-74-15-61, 022-50-83-43, 06913-21-36.

Pentru Emitent – “TRACOM” S.A.
Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna, 170
Telefonul de contact: 022-30-18-01, 022-30-18-15, fax 022-30-18-28

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Вниманию акционеров А.О. «ТРАКОМ»

АО «ТРАКОМ» доводит до вашего сведения, что в период с 01.09.2020 по 31.11.2020г состоится передача реестра акционеров общества от регистрационного общества “Registrator-Centru” S.A. к Единому центральному депозитарию ценных бумаг. Таким образом, каждый акционер вправе, в условиях законодательства, до инициирования соответствующей процедуры передачи проверить правильность данных по принадлежащим акциям, записанных у регистрационного общества “Registrator- Centru”SA. В случае выявления каких-либо несоответствий, касающихся количества ценных бумаг и/или их владельца, просим обратиться к регистрационному обществу или к эмитенту.

 Контакты:

Регистрационное общество – “Registrator-Centru” S.A.

Адрес: МД-2069, м. Кишинев, ул. Каля Ешилор, 10

Телефоны: 022-74-15-61; 022-50-83-43; 06-913-21-36.

Эмитент – SA “TRACOM”

Адрес: МД-2004, м.Кишинев, ул. Колумна, 170

Телефоны: 022-30-18-01; 022-30-18-15; факс 022-30-18-28.