Managementul ”TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 16 iulie 2021, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta ”TRACOM” S.A., cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării – ora 09:00
Sfârşitul înregistrării – ora 10:00.

Ordinea dе zi:
1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020;
2. Examinarea dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2020;
3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a ”TRACOM” S.A. pentru anii 2021 – 2023;
4. Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale ”TRACOM” SA pentru anul 2020;
5. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2020;
6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2021;
7. Confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia pentru anul 2021;
8. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori;
9. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și reprezentantului statului;
10. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori

Lista acţionarilor, cu drept de vot la adunarea generală a acţionarilor, este întocmită la 11 iunie 2021.
Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, începând cu data de 06 iulie 2021, între orele 9:00 – 16:00, întrerupere de la 12:00 până la 13:00.

Pentru participare la adunarea generală, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor – cu procure, perfectate în ordinea stabilită.
Telefoane de contact: 022 301801; 022 301815.